Názov spoločnosti: Intermaster s.r. o.
Ulica a číslo: Námestie Kossutha 4229/1
Mesto a PSČ: Kom
árno 945 01, Slovensko
DIČ: 2120084329
O: 48 085 324
IČ DPH: SK2120084329

Konateľ: Maczkó Károly

Kancelária: Intermaster s.r.o., 94501 Komárno, Nám. Kossutha 4229/1,  1. poschodie, kancelária č. 10
Otváracia doba: Po-Pi: 7.30 – 15.30
Telefón: +421 35 6421 873
Webová stránka: http:// https://www.ploty-zahrady.com/
E-mail: info@ploty-zahrady.sk

 

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na uvedené obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka do 15 dní od zahlásenia čísla účtu prevedená späť na jeho účet, a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť najneskôr pred jej expedíciou a to e-mailom na adresu info@ploty-zahrady.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V potvrdení objednávky je uvedená predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom.

Ceny produktov na webovej stránke sú uvedené v eurách vrátane DPH. Informácie o prepravných nákladoch nájdete v popise produktov.

Objednávka

Zákazník vybraný tovar musí objednať v písomnej forme:

Spracovanie objednávok a cenových ponúk
Prichádzajúce objednávky a e-maily spracujeme počas pracovnej doby (7.30 – 15.30). Objednávky, ktoré obdržíme po pracovnej dobe spracujeme na druhý deň.

Predávajúci musí všetky objednávky potvrdiť elektornicky (e-mail). Ak je kupujúci registrovaný zákazník automaticky dostane potvrdenie o objednávke.
Po prijatí objednávky v písomnej forme potvrdíme dodací deň a tým vznikne kúpna zmluva.
Ak predávajúci do 48 hodín po prijatí objednávky nepotvrdí objednávku zákazníkovi v písomnej forme, k vzniku kúpnej zmluvy nedôjde.

Objednávku môžeme prijať len vtedy, ak zákazník zadá všetky potrebné údaje (jednoznačné označenie tovaru, fakturačné a dodacie údaje, číslo mobilného telefónu, e-mailovú adresu). Ak uvedené údaje nie sú presné, predávajúci neberie na seba zodpovednosť za oneskorenie a za spôsobené škody.

Prosíme Vás, zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate len Vy a pravidelne ju navštevujete.

Vyhradzujeme si právo za odmietnutie objednávok (časti alebo celej), ktoré už boli potvrdené, samozrejme podľa predošlého odôvodnenia.
Predávajúci môže potvrdiť odlišnú dodaciu dobu ako je označená na webovej stránke, samozrejme musí o tom informovať zákazníka.

Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

Na tovar sa poskytuje záruka podľa Občianskeho zákonníka. Záruka sa uplatňuje len s originálnym dokladom o kúpe tovaru, ktorý je priložený ku každej zásielke. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, kde bol tovar zakúpený. Pri reklámáciách sa postupuje podľa Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho, že odstupuje od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu: Odstúpenie od zmluvy . Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty (spolu s tovarom a faktúrou). V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Nepotrebný tovar kupujúci pošle na adresu kancelárie Intermaster s. r. o. (945 01 Komárno, Nám. Kossutha 4229/1) na vlastné náklady.

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné, v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný, musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže si predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu na jeho bankový účet.

Zákazník nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
– individuálne vyrábané produkty
– farebné plotové tvárnice
– individuálne importované výrobky

Ochrana osobných údajov

Určité informácie sú nevyhnutné k vybaveniu objednávky, vystaveniu faktúry, k záruke a k záručnej zmluve. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť s Vašim súhlasom spracovávané na marketingové účely našej spoločnosti na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona ste oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracovaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od písomného (e-mail, listová zásielka…) doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, že kupujúcim je právnicka osoba, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Zároveň plne rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov používateľov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Naša spoločnosť nikomu nepredáva, nenajíma ani neprenajíma osobné údaje používateľov obchodu.

Zákazník má právo aktualizovať alebo odstrániť svoje osobné údaje alebo o aktualizáciu osobných údajov môže zákazník požiadať predávajúceho prostredníctvom e-mailu.

 

Copyright – všetky práva vyhradené

Texty a obrázky sú právom chránené. Použitie týchto údajov zo stránky vyžaduje náš súhlas, ak nie je uvedené inak. Všetky značky uvedené v internetovom obchode sú chránené príslušnými zákonmi. Internetový obchod našej spoločnosti je pripravovaný s najväčšou pozornosťou, napriek tomu nemôžeme ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií.

Vyhradzujeme si právo meniť obsah svojho internetového obchodu kedykoľvek podľa potrieb bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s uvedenými všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianského zákonníka.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, vrátane ručne vypísanej objednávky, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.